REGULAMIN UCZESTNICTWA
w wycieczkach organizowanych podczas XVIII Kongresu Medycyny Rodzinnej

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w wycieczkach fakultatywnych.
 2. Wycieczki – dodatkowe imprezy integracyjne mające na celu m.in. wymianę doświadczeń zawodowych, nie stanowiące programu merytorycznego Kongresu, w szczególności nie objęte opłatą kongresową, wymagające odrębnego zgłoszenia.
 3. Organizator wykonawczy wycieczek – Biuro Air Tours Club Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Kałuży 1, REGON: 350563580; NIP:6770052361; KRS:0000209036, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
 4. Uczestnik – osoba, która dopełniła formalności związanych z uczestnictwem w wycieczce.
 5. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYCIECZCE

 1. Uczestnictwo w Wycieczkach wymaga odrębnego zgłoszenia, które będzie przyjmowane:
  1. Przed Kongresem do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2018 roku, na podstawie zgłoszenia on-line (www.kongres2018.pl)
  2. W czasie trwania Kongresu – wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, na stoisku Biura Wycieczek w godzinach jego funkcjonowania ( w dniach 20 i 21.04.2018 roku)
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 marca 2018 roku. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 2 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo JEDYNIE w Biurze Wycieczek, podczas rejestracji w miejscu obrad (Hotel Gołębiewski, ul. J. Bursche 3, Wisła).
 3. Zgłoszenie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte przez Organizatora.
 4. Organizator wykonawczy zastrzega sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo zamknięcia listy Uczestników przed 31 marca 2018 roku.
 5. Do uczestnictwa w Wycieczkach upoważnione będą jedynie osoby posiadające bilety wstępu, które będą wydawane podczas Rejestracji wraz z materiałami kongresowymi.
 6. III. ODBIÓR BILETÓW NA WYCIECZKI

  1. Rejestracja oraz odbiór materiałów kongresowych wraz z biletami na wycieczki możliwe są w piątek, 20 kwietnia 2018 roku, w godz. 08.00-09.30 w Biurze Kongresu.
  2. Biuro Kongresu będzie czynne:
   • piątek, 20 kwietnia 2018 roku, w godz. 08:00-16:00
   • sobota, 21 kwietnia 2018 roku, w godz. 08:30-15:00

  IV. OPŁATY

  1. Udział w Wycieczce możliwy jest po dokonaniu opłaty zgodnej z tabelą dostępną na www.kongres2018.pl. Opłata powinna zostać wniesiona (tj. zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora wykonawczego Kongresu) najpóźniej do 7 dni po przesłaniu zgłoszenia o którym mowa w pkt. II. 1 Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w ww. terminie Organizator wykonawczy Kongresu może uznać zgłoszenie za nieistniejące.
  2. Opłaty można regulować w formie przelewu bankowego na konto Air Tours Club Sp. z o.o. Nr konta w Raiffeisen Bank Polska : 20175010480000000004374037 W tytule przelewu należy wpisać nazwisko oraz numer imprezy 0420/PL/0421.
  3. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

  V. UCZESTNICTWO WYCIECZKACH

  1. Wycieczki odbędą się wyłącznie w przypadku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników. W przypadku odwołania wycieczki z powodu braku wymaganej liczby uczestników Organizator wykonawczy Kongresu zobowiązuje się do zwrócenia uczestnikowi wniesionej wcześniej opłaty w sposób wskazany w pkt VII ust. 4 Regulaminu.
  2. Potwierdzenie udziału w Wycieczkach będzie wysłane wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie.

  VI. REZYGNACJA Z WYCIECZEK ORAZ ZMIANA PODMIOTU POKRYWAJĄCEGO OPŁATĘ

  1. Uczestnik ma prawo wycofać swoje uczestnictwo z wycieczki bez podawania przyczyny rezygnacji na zasadach opisanych poniżej.
  2. Rezygnacja z uczestnictwa powinna zostać przesłana w formie:
   1. skanu podpisanego przez Uczestnika oświadczenia na e-mail kongres@zizce.edu.pl (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
   2. faksu na nr 12 421 40 50,
  3. W przypadku rezygnacji otrzymanej przez Organizatora:
   1. przed 9 marca 2018 r., odpowiednio Uczestnik otrzyma zwrot 80% opłaty za wycieczkę,
   2. po 9 marca 2018 r. Uczestnik nie będzie uprawniona do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty konferencyjnej lub opłaty za Imprezy Towarzyszące. Postanowienia pkt a oraz pkt b nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
  4. Opłaty będą zwracane w przypadku przelewu bankowego - na konto bankowe, wskazane przez Uczestnika

  DANE OSOBOWE:

  1. Administratorem danych osobowych jest:
   1. Biuro AirTour Club sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000209036, NIP 6770052361, REGON 350563580, kapitał zakładowy 50 000,00 złotych
   2. w przypadku wyrażenia przez daną osobę zgody na przetwarzanie jej danych osobowych również przez ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884. NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 9 000,00 złotych (dalej każdy z ww, podmiotów zwany jest Administratorem). 
  2. Przekazanie danych osobowych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w wycieczkach ma charakter dobrowolny, przy czym odmowa ich przekazania uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie tej umowy. 
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej, ma charakter dobrowolny. 
  4. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1, pkt 3 oraz pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) (Ustawa). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
  5. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje w każdym czasie:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
   2. prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy
  7. W celu realizacji uprawnień powyżej określonych osoba, której dane dotyczą może podejmować kontakt z Administratorem w drodze korespondencji kierowanej na adres podany w pkt. 1 powyżej.